Swami Shukdevanand Law College
Mumukshu Ashram
Shahjahanpur - 242 226, Uttar Pradesh, India

Phone
+91-5842-796171, +9194157 03943

E-mail
sslawcollege@sslc.ac.in